top of page

통역 및 번역 서비스

저희 클리닉의 의사들은 적용 가능한 연방 민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 근거로 차별하지 않습니다.

약속 일주일 전에 통지하면 번역/통역 서비스를 이용할 수 있습니다.

본사 전화번호로 전화주세요
(541) 434-5585.


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

이달누 호세: 타파이레 네팔 Bolnhanh भн भऔ भ같은 भषม سhayata swahuru ःशशझ रूม उध ऐध . 폰

주의: 한국어를 사용하는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, Layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis.

ียน: ถ้าคุณ พูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่ียเหลือทาง ภาษได้ฉฉถใช้บริการถใช้บริการ

그 이유는 다음과 같습니다.

្រ ្រ យ័ ប � ៖ េ បើសិន � � អ � � ក � � � យ �� ែ ខ � រ រ េ ស � � � ជំ ជំ នួ នួ នួ � គឺ � � ចូរ ទូរស័ព

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.

ໂປດ ໂປດ ໂປດ : ຊາບ ວ່າ ວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ ພາ ສາ ລາວ ລາວ, ການ ບໍ ລິ ລິ ການ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ສາ ສາ, ໂດຍ ບໍ່ ເສັຽ ຄ່າ, ແມ່ນ ມີ ພ້ອມ ໃຫ້ ໃຫ້ ທ່ານ ທ່ານ

ㄱ. 예를 들면 다음과 같습니다.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

bottom of page