top of page

अनुवादक र अनुवाद सेवाहरू

हाम्रो क्लिनिकका चिकित्सकहरूले लागू हुने संघीय नागरिक अधिकार कानूनहरूको पालना गर्छन् र जाति, रंग, राष्ट्रिय मूल, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्दैनन्।

हामीसँग तपाईंको अपोइन्टमेन्टको एक हप्ता अघि सूचना सहित अनुवाद/दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध छन्।

मुख्य कार्यालयको नम्बरमा कल गर्नुहोस्
(५४१) ४३४-५५८५।


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposisión servicios gratuitos de asistencia lingüística।

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода।

ध्यान �दनु होस: प्तपाइ�ले नेपाल� बोल्नहन्छ भन तपाइ�को �निम्त भाषा सहायता सेवा �नःशल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수로 이용하실 수

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn।

注意事項: 日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます

Perhatian: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis.

ऋचा

ध्यान द�: य�द आप �हदी बोलते ह � तो तपाईंको िलए फ्री म� भाषा सहायता उपलब्ध छ

្របយ័ត�៖ េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ� រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។ ចូរ ទូរស័ព

LUS CEEV: योग तियास कोज है लूस हमुब, कोव केव पब टक्सोग लुस, मुज केव पब डब राउ कोज।

ໂປດ: ຊາບ: ຖ້າ ວ່າ ເວົ້າ ສາ ລາວ ລາວສາ ລາວ, ການ ບໍບໍ ລິ ພາຊ່ວຍ ສາ ເຫຼືອຊ່ວຍ ສາຊ່ວຍ ສາ ສາພາ ສາພາ ສາສາ ສາ ສາ ສາພາ ສາ ສາພາ ຄ່າ, ແມ່ນ ມີ ພ້ອມ ໃຫ້ ຄ່າ ທ່ານໃຫ້

ए। باشد می فرہمتوجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода।

bottom of page